Regulamin

Regulamin

§ 1. Szkolenia

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych przez Brain Up Sp. z o.o.
 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie.

Organizator – Brain Up Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie adres: ul. Podmiejska 36/10, Chorzów, 41-506.

Strona internetowa – prowadzony przez Organizatora serwis pod adresem www.brainup.com.pl , za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o organizowanych Kursach lub Szkoleniach, zapisać się na Kurs lub Szkolenie oraz zawrzeć Umowę o świadczenie usługi szkoleniowej.

Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej 16 lat, która zapisała się na Kurs lub Szkolenie organizowane przez Organizatora.

Konsument – Uczestnik, który zapisał się na Kurs lub Szkolenie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Szkolenie – obejmuje przeprowadzenie wykładu lub zajęć praktycznych po ukończeniu których Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu.

Infolinia – centrum obsługi telefonicznej, dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na Stronie internetowej, za pośrednictwem którego może uzyskać od Organizatora informacje o organizowanych przez niego Kursach i Szkoleniach, zasadach zapisywania się na Kursy i Szkolenia, sposobie odstąpienia od umowy oraz procedurze reklamacyjnej. Infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00

Dzień roboczy – dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).

Umowa na świadczenie usługi szkoleniowej – umowa, której przedmiotem jest przeprowadzenie przez Organizatora Kursu lub Szkolenia na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej zawierana jest za pośrednictwem Strony internetowej przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail)
 2. Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej jest zawierana w języku polskim.
 3. Do współpracy ze Stroną internetową wymagane jest posiadanie urządzenia podłączonego do internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera. Zaleca się używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek. Do otrzymywania od Organizatora informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) konieczne jest posiadanie przez Uczestnika aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
 4. Organizator w ramach prowadzonej Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie dostępu do Strony internetowej oraz przesyłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Organizator posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do organizowania Szkoleń.

II. Szkolenia i Kursy

 1. Informacje dotyczące organizowanych przez Organizatora Szkoleń znajdują się na Stronie internetowej i obejmują:
 2. Program Szkolenia;
 3. Terminy oraz lokalizacje w jakich będzie organizowane Szkolenie;
 4. listę osób prowadzących Szkolenie;
 5. Zakres świadczeń objętych ceną za Szkolenie;
 6. Cena Szkolenia.
 7. Liczba miejsc dla osób uczestniczących w Szkoleniu jest ograniczona. O uczestnictwie w Szkoleniu decyduje kolejność zapisów.
 8. Warunkiem zorganizowania się Szkolenia jest zgłoszenie się określonej przez Organizatora minimalnej liczby osób uczestniczących w Szkoleniu.
 9. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych osób do udziału w Szkoleniu, Organizator ma prawo odwołać przeprowadzenie Szkolenia. W takim przypadku Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Uczestnikiem Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Oświadczenie zostanie wysłane do Uczestnika na adres jego poczty elektronicznej, nie później niż 3 dni przed zaplanowanym terminem Szkolenia lub Kursu. W przypadku złożenia przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej uważa się taką umowę za niezawartą. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi całą otrzymaną cenę w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Jednocześnie Organizator może zaproponować Uczestnikowi odbycie Szkolenia w innym terminie lub lokalizacji. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zainteresowania udziałem w Szkoleniu w innym terminie lub lokalizacji, strony zawrą nową Umowę o świadczenie usługi szkoleniowej, a podlegająca zwrotowi cena, za zgodą Uczestnika, zostanie zaliczona przez Organizatora na poczet płatności ceny z tytułu zawarcia nowej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

III. Warunki składania zgłoszeń, zawarcie umowy i jej realizacja.

 1. W celu uczestnictwa w Szkoleniu konieczne jest dokonanie wyboru Szkolenia oraz zawarcie Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
 2. Zawarcie Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje za pośrednictwem Strony internetowej przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W celu zapisania się na Szkolenie konieczne jest wypełnienie karty zgłoszenia znajdującej się na Stronie internetowej, poprzez:
 4. dokonanie wyboru rodzaju Szkolenia;
 5. dokonanie wyboru daty Szkolenia;
 6. wskazanie miejsca, w jakim ma odbywać się Szkolenie;
 7. podania danych osobowych Uczestnika: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail,  (w przypadku osób niepełnoletnich adres poczty elektronicznej do przedstawiciela ustawowego).
 8. W przypadku gdy Uczestnikiem Kursu lub Szkolenia ma być osoba niepełnoletnia do potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej konieczne jest dostarczenie Organizatorowi pisemnej zgody jej przedstawiciela ustawowego, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Jeżeli zgoda przedstawiciela ustawowego nie zostanie dostarczona, Organizator powiadomi przedstawiciela ustawowego Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej o obowiązku przedłożenia jego pisemnej zgody na udział Uczestnika w Szkoleniu do momentu rozpoczęcia Szkolenia. Jeżeli zgoda przedstawiciela ustawowego Uczestnika nie zostanie dostarczona w tym terminie, Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej traci ważność, a Organizator zwróci całą otrzymaną ceną z tytułu zawarcia umowy.
 9. Wszystkie ceny Usług podane na Stronie internetowej są wyrażone w złotych i są cenami brutto.
 10. Wiążąca jest cena widniejąca przy opisie Szkolenia w momencie zapisywania się przez Uczestnika na Szkolenie.
 11. Przyjmowanie przez Organizatora zapisów na Szkolenie kończy się na 2 dni przed terminem, w jakim ma się ono odbyć.
 12. Przed zapisaniem się na Szkolenie osoba zainteresowana udziałem w nim potwierdza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 13. Zapisanie się przez Uczestnika na Szkolenie nie gwarantuje udziału w nim.
 14. Zapisanie się na Szkolenie za pośrednictwem Strony internetowej następuje z momentem kliknięcia przez osobę zainteresowaną ikony „zapisuję się i płacę” i stanowi równocześnie złożenie oferty zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej dotyczącej wybranego przez siebie Szkolenia. Oferta wiążę Uczestnika przez okres jednego dnia roboczego od daty złożenia oferty.
 15. Po zapisaniu się na Szkolenie Uczestnik otrzyma od Organizatora w terminie dwóch dni roboczych powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. W sytuacji gdy nie ma już wolnych miejsc w wybranym przez Uczestnika Szkoleniu Organizator poinformuje o tym Uczestnika, w terminie jednego dnia roboczego, wskazując alternatywne terminy i lokalizacje tego samego Szkolenia, na które są wolne miejsca. Jeżeli osoba będzie zainteresowania udziałem w którymś z zaproponowanych przez Organizatora Szkoleń, będzie mogła ponownie wszcząć procedurę zapisania się na Szkolenie.
 16. Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej zostaje zawarta w momencie, kiedy Uczestnik otrzyma od Organizatora na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające jej zawarcie.
 17. Warunkiem udziału Uczestnika w Szkoleniu jest zapłata Organizatorowi całej ceny przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia.
 18. Rozpoczęcie udziału przez Konsumenta w Szkoleniu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, o którym mowa w pkt VI Regulaminu, może nastąpić wyłącznie na jego wyraźne żądanie, złożone Organizatorowi w formie pisemnej przed rozpoczęciem Szkolenia. Jeżeli w takim przypadku Konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia Szkolenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim zobowiązany jest do zapłaty części ceny za zrealizowany przez Organizatora zakres świadczeń objętych programem Szkolenia do czasu odstąpienia od umowy. Kwota ceny zostanie obliczona proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych przez Organizatora świadczeń objętych programem Szkolenia.
 19. Brak udziału przez Uczestnika w Szkoleniu nie stanowi podstawy do domagania się od Organizatora zwrotu zapłaconej ceny.

IV. Sposób i termin zapłaty ceny oraz skutki braku uregulowania ceny w terminie

 1. W związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi
 2. Zapłata ceny powinna nastąpić w następujący sposób:
  1. Wpłata 100% wymaganej kwoty za szkolenie, nie później niż na 2 dni przed datą odbycia Szkolenia
 1. Uczestnik z tytułu zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej może dokonywać płatności ceny wyłącznie przelewem na konto Organizatora wskazany na Stronie Internetowej.

V. Odpowiedzialność za wykonanie usługi. Procedura reklamacyjna.

 1. Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową o świadczenie usług szkoleniowych.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika z tytułu rękojmi na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jeżeli przeprowadzony Szkolenie ma wadę.
 3. Uczestnik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres natalia.konopek@brainup.com.pl,
 4. Uczestnik składając reklamację powinien wskazać co najmniej: swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, jakiego Szkolenia dotyczy reklamacja, określić wady lub zastrzeżenie dotyczące realizacji Szkolenia oraz jakie żądanie (roszczenie) zgłasza do Organizatora z tytułu wniesionej reklamacji. Zamieszczenie powyższych informacji w reklamacji ma na celu wyłącznie ułatwienie jej rozpoznania oraz umożliwienie podjęcia szybszej decyzji Organizatora w sprawie jej rozpatrzenia. Brak podania powyższych informacji nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia reklamacji.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. Decyzja Organizatora w sprawie rozpoznania reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi na adres jego poczty elektronicznej.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Uczestnik może skorzystać z usługi Infolinii.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone Organizatorowi w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Organizatorowi przed upływem wskazanego terminu.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, jeżeli Organizator przeprowadził za jego wyraźną zgodą w całości Szkolenie, o ile przed ich rozpoczęciem Konsument został poinformowany, że po przeprowadzeniu w całości Szkolenia, utraci prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
 4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu może być sformułowane w dowolny sposób, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Oświadczenie powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta oraz wskazanie rodzaj Szkolenia oraz daty i miejsca, w którym się miało odbyć. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie.
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej uważa się ją za niezawartą.
 6. Organizator zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej całą otrzymaną cenę, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Organizatora przelewem na rachunek bankowy Uczestnika, z którego dokonał on płatności, chyba że wskaże on inny rachunek, na który ma być dokonana płatność.

VII. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w ramach Strony internetowej

 1. Organizator zobowiązany jest podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Strony internetowej.
 2. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Strony internetowej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji osoba składająca reklamacja zostanie powiadomiona na wskazany przez siebie adres lub adres poczty elektronicznej. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że niniejsze postanowienie Regulaminu nie stosują się do reklamacji składanych przez Uczestnika dotyczących realizacji Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
 3. Na żądanie Uczestnika Organizator zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Strony internetowej.

VIII. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Strona internetowa jest chroniona prawem autorskim.
 2. Organizator jest właścicielem lub licencjobiorcą materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 3. Organizator upoważnia Uczestnika do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na Stronie internetowej jedynie w celu zapoznania się z prezentacją oferowanych przez Organizatora Szkoleń oraz w celu zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Uczestnik nie może bez zgody Organizatora lub licencjodawcy korzystać z materiałów zawartych na Stronie internetowej dla celów komercyjnych.
 5. Logo i nazwy Organizatora oraz znaki towarowe umieszczone na Stronie internetowej są prawnie chronione.
 6. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych praw będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej
 3. Konsument ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Organizatorem,
 4. Konsument ma prawo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Organizatorem do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej.
 2. Regulamin jest częścią zawieranej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie składania zapisu przez Uczestnika na Szkolenie.
 3. W trakcie korzystania ze Strony internetowej nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów o świadczenie usług szkoleniowych między Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.
 6. Dodatkowych informacji na temat różnych aspektów zamówienia i jego realizacji zawiera dział FAQ (Najczęściej zadawane pytania) dostępny na Stronie internetowej. Szczegółowe informacje udzielane są również poprzez kontakt pod numerem telefonu: 517 901 535 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na Stronie internetowej. Zapisy na Szkolenia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zapisu na szkolenie. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Uczestników, które nabyli przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.

§ 2. Ebooki

Dział I. Definicje wybranych pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
 2. „Regulaminie sklepu internetowego” – należy przez to rozumieć dostępny na stronie https://brainup.com.pl/regulamin/ Regulamin Sklepu Internetowego Brain Up Sp. z o.o.
 3. „Sprzedawcy” – należy przez to rozumieć Brain Up Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, NIP 627 276 53 46, KRS 0000815370;
 4. „Kliencie” lub zamiennie „Kupującym” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych;
 5. „Stronach” – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie „Strony” zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
 6. „Brain Up” – należy przez to rozumieć prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www.brainup.com.pl stronę internetową, sprzedającą produkty, w tym ebooki znajdujące się w jej ofercie za pośrednictwem Internetu;
 7. „ebook”-u – należy przez to rozumieć książkę w wersji elektronicznej, tj. tzw. e-książkę; plik z treścią zawierającą taką książkę właśnie może być zapisany w formacie PDF, ePub, MOBI lub innym oferowanym przez Sprzedawcę w ramach Księgarni, stosownie do informacji podanej obok danego e-booka;
 8. „Konsumencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 k.c.;
 9. „k.c.” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 10. „Prawie autorskim” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 11. „Ustawie o prawach konsumenta” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 12. „stronie www.” – należy przez to rozumieć brainup.com.pl

Dział II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupu ebook’ów od Sprzedawcy za pośrednictwem Brain Up, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie https://brainup.com.pl/regulamin l dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
 3. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Brain Up na zakup e-booka oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 4. 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem oraz Regulaminem sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy k.c., Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsumentów.

Dział III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na ebooki

 • Klient zamawia ebook za pośrednictwem Brain Up stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych na stronie https:/brainup.com.pl/
 • Elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie www. określa dane wymagane do realizacji zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny.
 • Klient dokonuje zamówienia ebooka zaznaczając wybrany przez siebie tytuł za pomocą opcji „Kupuję”, a następnie w samym koszyku doprecyzowuje wskazane tam elementy zamówienia. Zastrzega się przy tym, że przy każdym tytule ebooka, oferowanego Klientowi w Brain Up, Sprzedawca zamieszcza w e-booku dodatkowe ogólne postanowienia określające zakres udzielonej na korzystanie z niego licencji, typ pliku i ewentualnie inne dane dotyczące tego tytułu. Klient winien bardzo dokładnie zapoznać się z tymi postanowieniami.
 • Po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia Klient winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi danymi, które tam wprowadził i kliknąć w rubryce „Kupuję” . W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza zamówienia system teleinformatyczny Sprzedawcy będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania zamówienia.
 • Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, w terminie do 48 (czterdzieści osiem) godzin od momentu doręczenia zamówienia do Sprzedawcy w podany w pkt 4 powyżej sposób, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Klienta w jego treści podany, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę, sposób płatności. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego przedmiot.
 • Płatność winna zostać dokonana on-line, chyba że Sprzedawca zaproponuje także inne formy płatności; zasady płatności on-line określone zostały na stronie przelewy24.pl
 • Niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 48 godzin od dokonania zapłaty za zamówionego ebook’a, system teleinformatyczny Sprzedawcy wysyła Klientowi, na podany przez niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej link do jego pobrania. Klientowi zostanie stworzona także możliwość pobrania ww. linku w inny sposób, a to po zalogowaniu na swoje konto w Brain Up (jeden unikalny link, do danego zamówionego ebooka, który może być pobrany z dwóch ww. różnych źródeł) – w ramach jednak zakresu udzielonej licencji. Z momentem otrzymania ww. linku na ww. adres poczty elektronicznej zostaje udzielona licencja na korzystanie z ebooka, do którego link „prowadzi”, stosownie do postanowień zawartych w Dziale V Regulaminu. W przypadku nieotrzymania w ww. terminie linku Klient może złożyć reklamację w trybie opisanym w Dziale IX Regulaminu.
 • Klient może pobrać zamówionego ebooka niezwłocznie po umożliwieniu mu jego pobrania, stosownie do zakresu udzielonej licencji i innych postanowień Umowy, tj. po przesłaniu na jego adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu aktywnego linku w tym celu.
 • Sprzedawca oświadcza, że w sytuacji ujawnienia przez Klienta linku, o którym mowa odpowiednio w pkt 6 i 9 powyżej lub adresu poczty elektronicznej (loginu) i hasła lub danych umożliwiających dostęp do konta Klienta w Księgarni osobie trzeciej osoba ta może dokonać pobrania zamówionego ebooka w miejsce Klienta; stąd też uprasza się Klienta o nieudostępnianie ww. linku, hasła do ww. poczty elektronicznej ani danych umożliwiających dotarcie do jego konta w Brain Up. Pobranie pliku zawierającego zamówionego ebooka za pomocą linku przesłanego przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta lub pobranego z jego konta w Brain Up jest traktowane przez Sprzedawcę jak pobranie tego pliku przez Klienta, który go zamówił.
 • Postanowienie pkt 3 § 3 Regulaminu sklepu internetowego nie ma zastosowania do zamówień dot. ebooków.

Dział IV. Cena

 1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za zakup jednej „sztuki” danego ebooka jest podana na stronie Brain Up obok ebooka. Cena tam podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Strony.
 2. Sprzedawca podaje na stronie Brain Up, stosownie do pkt 1 powyżej, zarówno cenę netto, jak i ceną brutto, tj. cenę już uwzględniającą podatek od towarów i usług.
 3. Klient dokonuje płatności stosownie do postanowień Regulaminu
 4. W przypadku płatności online, jeżeli nie nastąpi ona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, oznacza to, że zamówienie zostało anulowane przez Klienta i jest traktowane jako niezłożone i nieistniejące.

Dział V. Licencja na korzystanie z ebooka.

 1. Każdy ebook oferowany za pośrednictwem Brain Up stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji lub dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z zakupionego przez Klienta za pośrednictwem Brain Up ebooka, w zależności od tego, czy Sprzedawcy przysługuje tylko licencja czy też autorskie prawa majątkowe do ebooka. W tekście Regulaminu zarówno licencja, jak i dalsza licencja (sublicencja) są określane mianem licencji, bez rozróżnienia, czy chodzi o licencję czy sublicencję.
 3. Zakres udzielonej licencji na korzystanie z ebooka, w tym okres jej obowiązywania, może różnić się w odniesieniu do różnych ebooków.
 4. Z datą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu linków, o których mowa odpowiednio do sposobu płatności w pkt 6 i w pkt 9 Działu III Regulaminu, zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z ebooka objętego jego treścią, w zakresie określonym w Regulaminie oraz postanowieniach doprecyzowujących zakres licencji podanych na stronie Księgarni obok tego ebooka, takich w szczególności, które określają:
  • dopuszczalną ilość pobrań jednego ebooka; w braku takiego postanowienia w opisie obok ebooka, przyjmuje się, że Kupujący może pobrać danego ebooka 5 razy;
  • sposób zabezpieczenia ebooka, który może wpływać na zakres korzystania z niego poprzez ograniczenie tego zakresu, co Klient zawierając Umowę akceptuje; w związku z powyższym Klient powinien przed złożeniem zamówienia na danego ebooka dokładnie zapoznać się z informacją o zabezpieczeniu;
  • brak prawa lub prawo skopiowania tekstu ebooka lub określonej ilości znaków; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że pobrany ebook nie może być kopiowany;
  • prawo lub brak prawa dokonywania wydruku tekstu ebooka; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że prawo takie nie przysługuje; w przypadku przyznania takiego prawa obok ebooka wskazuje się liczbę jego stron, które mogą zostać wydrukowane; w braku liczby należy przyjąć, że chodzi o nie więcej niż 20 (dwadzieścia) stron ebooka łącznie;
  • termin obowiązywania licencji, z tym, że w braku takiego terminu licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony;
  • inne elementy, o ile zostaną podane obok ebooka. (Sprzedawca uprasza każdego Klienta, by przed złożeniem zamówienia zapoznał się zarówno z treścią Regulaminu, Regulaminu sklepu internetowego, jak i postanowieniami doprecyzowującymi treść udzielonej licencji, podanymi na stronie Brain Up obok tego ebooka).
 1. Licencja na korzystanie z zakupionego ebooka umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w postanowieniach zapisanych w treści ebooka , w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę zabezpieczeń technicznych, ma charakter niewyłączny i niezbywalny. Zastrzega się , że licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Sprzedawcę prawa do jej udzielenia np. wskutek wygaśnięcia przysługującego mu prawa autorskiego do korzystanie z ebooka na polu eksploatacji niezbędnym do udzielenia dalszej licencji na zasadach określonych Regulaminem czy w przypadku ustania po stronie Sprzedawcy praw autorskich majątkowych do niego na ww. polu eksploatacji.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego ebooka, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka, usuwania błędów ebooka, chyba, że w treści ebooki jest na to zgoda.
 3. Klient, który zakupił ebooka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.
 4. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z ebooka przez niego zakupionego.
 5. Dana licencja na korzystanie z ebooka umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem postanowień pkt 6 powyżej. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Klienta, który zakupił ebooka, innych uprawnień.

Dział VI. Zabezpieczenia ebooka

 1. Każdy ebook może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym (watermarkiem), imieniem oraz nazwiskiem. Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowane.
 2. Nie wolno usuwać zabezpieczenia ebooka. Klient, który nabył ebooka zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczenia.

Dział VII. Wymagania techniczne i technologiczne

 1. Zastrzega się jednocześnie, że, o ile z opisu podanego przy danym ebooku na stronie Brain Up, nie będzie wynikać nic innego:
  • przy pierwszym otwarciu pliku zawierającego zakupionego ebooka jest konieczne połączenie z Internetem,
  • do czytania ebooków zabezpieczonych znakiem wodnym nie jest wymagane stosowania specjalnych programów. System zabezpieczeń umożliwia dowolne odczytywanie ebooków na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format.

Dział VIII. Rozwiązanie umowy

 1. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia Sprzedawcy na ebooka i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej „Umową”. W przypadku płatności dokonywanych przelewem za tożsame z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest traktowane przesłanie Klientowi linku umożliwiającego pobranie stanowiącego przedmiot zamówienia ebooka na podany przez Niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej lub udostępnienie linku w koncie klienta na stronie brainup.com.pl; w tym przypadku z datą udostępnienia tego linku Umowa zostaje zawarta.
 2. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:
  • zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty, ani
  • gdy pobrał zamówionego ebooka.

Dział IX. Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej klaudia.kowalczyk@brainup.com.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48 517 901 535 w przypadku problemów z pobraniem zamówionego ebooka lub jego otwarciem, w szczególności, gdy:
  • pobrany plik zawierający ebooka okaże się uszkodzony,
  • w terminie 48 godzin od momentu zapłaty Klient nie otrzyma na podany przez niego adres poczty elektronicznej linku umożliwiającego pobranie ebooka stosownie do zakresu udzielonej mu licencji.
 1. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
 2. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, reklamacja zostanie załatwiona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu, w którym link umożliwiający pobranie ebooka winien zostać zgodnie z Regulaminem dostarczony Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.

Dział X. Postanowienia końcowe.

 1. Klient jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco.
 2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Sprzedawcę w ramach jego systemu teleinformatycznego czy w ramach ebooka objętego przedmiotem Umowy.
 4. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
 5. Umowa podlega prawu polskiemu.
 6. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, stron www. i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego na stronie www. Regulaminu. Wprowadzenie innych – aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu – form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie https://brainup.com.pl informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych z Konsumentami.
 8. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady ebooków. Postanowienie to nie odnosi się do ebooków nabytych przez Konsumentów.
 9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z ebooków stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2020 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

§ 3. Książki

Dział I. Sposób składania zamówienia

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności lub otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności internetowej, w sposób określony w ofercie zamieszczonej w sklepie internetowym, z uwzględnieniem informacji umieszczonych przez Klienta w formularzu elektronicznym.
 2. Dnia 15.01.2021 r. rozpoczynamy wysyłkę książki – czas oczekiwana na książkę wynosi od 2 do 5 dni roboczych
 3. W przypadku zamówienia produktów dostępne są następujące sposoby realizacji zamówienia:
  • wysyłka kurierem DPD
  • Paczkomatów inPost
 1. Koszt przesyłki to 15 zł i jest on po stronie kupującego.

Dział II. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia informacji o dokonaniu płatności.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Brain Up przystąpi do realizacji zamówienia.
 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Brain Up poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta.

Dział III. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem (określanego w tym paragrafie jako konsument), z zastrzeżeniem ust. 11, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy nadanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: klaudia.kowalczyk@brainup.com.pl
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na adres poczty elektronicznej, podany przy składaniu zamówienia lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy rzecz będącą przedmiotem umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła rzecz będącą przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. Postanowienie to nie dotyczy treści elektronicznych tj. ebooki udostępnianych przez Internet.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy stanowiącej przedmiot umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie zwróci konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument określił inny sposób zwrotu, który jest dostępny i nie wiąże się żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 4. Polityka prywatności

1. Dane osobowe

 1. Firma Brain Up Sp. z o.o. nie zbiera i nie przechowuje danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej z wyjątkiem:
  • systemu zamówień
 1. Serwis zbiera dane statystyczne dotyczące czasu spędzonego na stronie, odwiedzanych podstron, wykorzystywanej przeglądarki internetowej, rozdzielczości monitora i geolokalizacji bez żadnych danych umożliwiających identyfikację Odwiedzającego. Dane zbierane są w celu najlepszego dostosowania serwisu do potrzeb Klientów.

2. Cookies

 1. Strona internetowa Braim Up wykorzystuje pliki cookies w celach personalizacji serwisu do potrzeb Klienta. W każdej chwili można zrezygnować z obsługi plików cookies wyłączając je w przeglądarce internetowej.

3. Wykorzystanie danych osobowych

 1. Uzyskane od Klientów dane osobowe są wykorzystywane jedynie do celów realizacji zamówionych usług. Klient ma w każdej chwili wgląd do swoich danych osobowych, możliwość ich korekty, oraz żądania ich usunięcia z bazy danych firmy Brain Up Sp. z o.o.

4. Informacja

 1. W przypadku pytań, uwag lub komentarzy dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt.
Top